Ochrana osobních údajů  -   Souhlas s GDPR

​Tímto uděluji společnosti Dimatex CS spol. s r.o., se sídlem ve Stráži nad Nisou, IČO: 43224245, jako správci (dále též jen „Společnost“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, splní-li Společnost podmínky stanovené pro takové předání. Tímto potvrzuji, že jsem obdržel/a všechny relevantní informace a uděluji tento souhlas svobodně a bez nátlaku a byl/a jsem před jeho udělením informován/a o zpracování mých osobních údajů, s tím, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemně u Společnosti.

Udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není podmínkou pro plnění žádné smlouvy uzavřené mezi mnou a Společností.   Jsem si vědom/a toho, že takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu není účinné ve vztahu k mým osobním údajům, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, pro plnění smlouvy nebo pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Ve Stráži nad Nisou dne 10. 7. 2020

Katalog - Retextil®

Textilní kompozit RETEXTIL®  kombinuje nejlepší vlastnosti plastu a dřeva.

95% zboží skladem

Držíme pro Vás skladové zásoby v dostatečné míře. Vyskladňujeme okamžitě.

Sleva 4% na objednávku

Nakupte u nás za více jak 8.000 Kč bez DPH a získejte slevu na nákup ve výši 4% !!!